icon
icon
icon
Tải Catalogue
- Giá hồ sơ di động là loại tủ hồ sơ lớn dùng để lưu trữ tài liệu có tính chất hệ thống trong các lĩnh vực cần lưu trữ nhiều hồ sơ.
- Giá hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. Mỗi tủ gồm 2 dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
- Dãy cơ bản có:
       + Giá đơn cố định cơ bản
       + Giá đơn di động cơ bản
       + Giá kép di động cơ bản
- Dãy nối tiếp có: 
       + Giá đơn cố định nối tiếp
       + Giá đơn di động nối tiếp
       + Giá kép di động nối tiếp
Mỗi dãy cơ bản có một khóa hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi khoang có 4 đợt đi động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá có 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng.